Közérdekű adatok

„A közzétételi kötelezettségünket a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről és a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló előírásokban foglaltaknak megfelelően teljesítjük.”

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I.1 Elérhetőségi adatok

Hivatalos név:

ÚJPESTI EGÉSZSÉGKÖZPONT

Székhely:

1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.

Postacím:

1325 Budapest, Pf.: 274

Telefonszám:
+36-1-369-1172

Központi elektronikus levélcím:

titkarsag@ujpestiszakrendelo.hu

A honlap URL-je:

www.ujpestiszakrendelo.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Ügyfélszolgálat /orvosírnok
Tel.: +36-1-369-4777
E-mail: recepcio@ujpestiszakrendelo.hu

Az ügyfélszolgálati vezető neve:
Gerbl Anita
Az ügyfélfogadás rendje:

Az ügyfélszolgálat /orvosírnokok félfogadási ideje:

hétfőtől péntekig 7:30-19:30 között

A területileg illetékes betegjogi képviselő neve:

Szécsiné Fazekas Márta

Munkaidőben elérhető telefonszáma:

06/20-489-9506
(hétfőtől-csütörtökig 08:00 – 16:30 óra között,
pénteken 08:00 – 14:00 óra között)

Fogadóóra helyszíne:

 telefonos egyeztetést követően

Fogadóóra időpontja:

Telefonon előre egyeztetett időpontban

I.2. Szervezeti struktúra

I.2. Szervezeti struktúra

A szervezeti struktúra ábrája

I.3. A szervezet vezetői

A szerv vezetőjének neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

Ungár Klára főigazgató

Telefon: +36-1-369-1172
email: titkarsag@ujpestiszakrendelo.hu

Bíró László fejlesztési igazgató

Telefon: +36-1-369-1172
email: biro.laszlo@ujpestiszakrendelo.hu

Dr. Takátsy Ágnes orvosigazgató
Telefon: +36-1/369 – 4777 /1620

orvosigazgato@ujpestiszakrendelo.hu 

Lencsés Zsuzsanna gazdasági igazgató

Telefon: +36-1-369-4777/1627
gazdig@ujpestiszakrendelo.hu

Gál Ildikó ápolási igazgató

Telefon: +36-1-369-4777/1725
fonover@ujpestiszakrendelo.hu

I.4. Felügyelt költségvetési szervek

I.4. Felügyelt költségvetési szervek
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Nincs ilyen közfeladatot ellátó szerv.

I.5. Testületi szerv

Testületi szerv esetén a testület létszáma,  összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető.

I.6. Gazdálkodó szervezetek

A szerv többségi tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Nincs ilyen gazdálkodó szervezet.

I.7. Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok  

Az adatközlő szerv nem alapított közalapítványt.

I.8. Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv

Nincs ilyen költségvetési szerv.

I.9. Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lap           

Az adatközlő szerv nem alapított lapot.

I.10. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, tlefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus
levélcím
), honlapjának címe       

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Cím: 1041 Budapest, István út 14.
Telefon: +36-1-231-3101
Fax: +36-1-231-3199
e-mail: info@ujpest.hu
Honlap:
 www.ujpest.hu

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Cím: 1041 Budapest, István út 14.
Telefon: +36-1-231-3101
Fax: +36-1-231-3199

Félfogadás:
hétfő:        14:00 – 18:00
Szerda:     10:00 – 17:00
péntek:       8:00 – 12:30

II. TEVÉKENYSÉG, MŰKÖDÉS

II.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezetei és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

II.2. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető

II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető
II.4. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető

II.5. Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető

II.6. A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő
nyilvántartások adatai; a közfeladatot ellátó szerv által -alaptevékenysége keretében- gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Az adatközlő szerv szabályzataiban foglaltaknak megfelelően

II.7. Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai

Az adatközlő szerv nyilvános kiadványokkal nem rendelkezik.

II.8. Döntéshozatal, űlések, döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A testületi szerv döntései, ülései

A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető..

II.9. Közzéteendő jogszabálytervezetek

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető.

II.10. Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Az adatközlő szerv pályázatot nem írt ki.

II.11. Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Az adatközlő szer által közzétett hirdetmények, közlemények a szerv honlapján kerültek /kerülnek közzétételre

II.12. Vizsgálatok, ellenőrzések

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

II.13. Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Az adatközlő szerv Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Újpesti Szakorvosi Rendelőitézet

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.
Telefon: +36-1-369-1172
e-mail: titkarsag@ujpestiszakrendelo.hu

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Ungár Klára főigazgató
Cím: 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.
Telefon: +36-1-369-1172
e-mail: titkarsag@ujpestiszakrendelo.hu

Dr. Takátsy Ágnes orvosigazgató
Cím: 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.
Telefon: +36-1-369-4777/1620
e-mail:orvosigazgato@ujpestiszakrendelo.hu

Horváth Ádám vezető informatikus – informatikai adatbiztonsági vezető
Cím: 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.
Telefon: +36-1-369-4777/1628
e-mail: informatika@ujpestiszakrendelo.hu

II.14. Statisztikai adatgyűjtés

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon
alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető.

II.17. Közérdekű adatok felhasználása

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.

II.18. Közérdekű adatok hasznosítása

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája,
amelyekben a közfeladatott ellátó szerv az egyik szerződő fél

Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.

II.19. Közadatok újrahasznosítása I.

Közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.

II.20. Közadatok újrahasznosítása II.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.

II.21. Közadatok újrahasznosítása III.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.

II.22. Közadatok újrahasznosítása IV.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.

II.23. Közadatok újrahasznosítása V.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.

II.24. Közadatok újrahasznosítása VI.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.

II.25. Közadatok újrahasznosítása VII.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály,
közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.

II. 26. Közadatok újrahasznosítása VIII.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adata

Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.

II. 27. Közadatok újrahasznosítása IX.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.

III. GAZDÁLKODÁS

III.1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai              

Ellenőrzések

III.2. Egyéb ellenőrzések

Vizsgálatok nyilvános megállapításai időrendben

III.3. Feladatellátás

A feladatellátás teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

III.7. A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak
létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok,
illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak
nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
(Info törvény szerinti adatok)

III.8. Költségvetési támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.

A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető.

III.9. Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya a szerződő felek megnevezése,
a szerződések értéke, időtartama

III.10. Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok
(pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető.

III.11. Egyéb kifizetések

A Társaság nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottak szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott
feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető.

III.12. Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Az adatközlő szervnél nem történt az Európai Unió által megvalósuló fejlesztés.