Közérdekű adatok

A IV. kerületi Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. működésére vonatkozó közérdekű adatokat itt találja meg. (részletek)

“A közzétételi kötelezettségünket a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről és a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló előírásokban foglaltaknak megfelelően teljesítjük.”

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I.1. Elérhetőségi adatok
Hivatalos név:
Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet
Székhely:
1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.
Postacím
1325 Budapest, Pf.: 274
Telefonszám
+36-1-369-1172
Központi elektronikus levélcím:
titkarsag@ujpestiszakrendelo.hu
A honlap URL-je:
www.ujpestszakrendelo.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Ügyfélszolgálat /orvosírnok

Tel.: +36-1-369-4777

E-mail: recepcio@ujpestiszakrendelo.hu

Az ügyfélszolgálati vezető neve:
Gerbl Anita
Az ügyfélfogadás rendje:

Az ügyfélszolgálat /orvosírnokok félfogadási ideje:

hétfőtől péntekig 7:30-19:30 között

A területileg illetékes betegjogi képviselő neve:
Bérczi Ildikó
Munkaidőben elérhető telefonszáma:
+36-20-4899-506
Fogadóóra helyszíne:
egyeztetett helyszín
Fogadóóra időpontja:
Telefonon előre egyeztetett időpontban
E-mail címe:
ildiko.berczi@ijb.emmi.gov.hu
Tudnivalók:

I.2. Szervezeti struktúra

I.2. Szervezeti struktúra
A szervezeti struktúra ábrája

                      

I.3. A szervezet vezetői

A szerv vezetőjének neve,

beosztás megnevezése,

hivatali elérhetősége

Ungár Klára ügyvezető igazgató

Telefon: +36-1-369-1172
email: titkarsag@ujpestiszakrendelo.hu

Bíró László fejlesztési igazgató

Telefon: +36-1-369-1172
email: biro.laszlo@ujpestiszakrendelo.hu

Prof. Dr. Balogh Sándor orvos-igazgató

Telefon: +36-1/369 - 4777 /1620
orvosigazgato@ujpestiszakrendelo.hu

Lencsés Zsuzsanna gazdasági igazgató

Telefon: +36-1-369-4777/1627
gazdig@ujpestiszakrendelo.hu

Gál Ildikó ápolási igazgató

Telefon: +36-1-369-4777/1725
fonover@ujpestiszakrendelo.hu

I.4. Felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete

vagy ellenőrzése alatt álló,

vagy alárendeltségében

működő más közfeladatot ellátó szerv

Nincs ilyen közfeladatot ellátó szerv.

I.5. Testületi szerv

Testületi szerv esetén a

testület létszáma,  összetétele, tagjainak neve,

beosztása, elérhetősége

A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető.

I.6. Gazdálkodó szervezetek

A szerv többségi tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Nincs ilyen gazdálkodó szervezet.

I.7. Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok                                                                          

Az adatközlő szerv nem alapított közalapítványt.

I.8. Költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv

Nincs ilyen költségvetési szerv.

I.9. Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lap                            

Az adatközlő szerv nem alapított lapot.

I.10. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek
tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot
ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve
(teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, tlefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus
levélcím
), honlapjának címe                          

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Cím: 1041 Budapest, István út 14.
Telefon: +36-1-231-3101
Fax: +36-1-231-3199
e-mail: info@ujpest.hu
Honlap:
www.ujpest.hu

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, htásági döntéseinek
tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot
ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége
(telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Cím: 1041 Budapest, István út 14.
Telefon: +36-1-231-3101
Fax: +36-1-231-3199

Félfogadás:
hétfő:        14:00 - 18:00
Szerda:     10:00 - 17:00
péntek:       8:00 - 12:30

II. TEVÉKENYSÉG, MŰKÖDÉS

 

II.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó,
a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a
szervezetei és működési szabályzat vagy ügyrend az
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

Alapító okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatbiztonsági Szabályzat

Házirend

Adatvédelmi Szabályzat

Térítési Szabályzat
II.2. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető

II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető

II.4. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A közzétételi hivatkozás Adatközlő esetében nem értelmezhető

II.5. Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért
fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A közzétételi hivatkozás Adatközlő esetében nem értelmezhető.

II.6. A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai
(név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása,
kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő
nyilvántartások adatai; a közfeladatot ellátó szerv által -alaptevékenysége keretében- gyűjtött
és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Az adatközlő szerv szabályzataiban foglaltaknak megfelelően.

II.7. Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai

Az adatközlő szerv nyilvános kiadványokkal nem rendelkezik.

II.8. Döntéshozatal, űlések, döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
A testületi szerv döntései, ülései

A közzétételi egység az adatközlő szerv
esetében nem értelmezhető.

II.9. Közzéteendő jogszabálytervezetek

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok;
a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések
a benyújtás időpontjától

A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető.

II.10. Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Az adatközlő szerv pályázatot nem írt ki.

II.11. Hirdetmények
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Az adatközlő szer által közzétett hirdetmények,
közlemények a szerv honlapján kerültek /kerülnek közzétételre

II.12. Vizsgálatok, ellenőrzések

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok,
ellenőrzések nyilvános megállapításai

Az adatközlő szerv nem rendelkezik ilyen dokumentummal.

II.13. Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Az adatközlő szerv Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
Újpesti Szakorvosi Rendelőitézet
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30. Telefon: +36-1-369-1172 e-mail: titkarsag@ujpestiszakrendelo.hu
Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Ungár Klára ügyvezető igazgató
Cím: 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.
Telefon: +36-1-369-1172
e-mail: titkarsag@ujpestiszakrendelo.hu

Prof. Dr. Balogh Sándor orvos-igazgató
Cím: 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.
Telefon: +36-1-369-4777/1620
e-mail: orvosigazgato@ujpestiszakrendelo.hu

Bíró Lajos informatikai és adatbiztonsági vezető
Cím: 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.
Telefon: +36-1-369-4777/1628
e-mail: informatika@ujpestiszakrendelo.hu

II.14. Statisztikai adatgyűjtés

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon
alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető.

II.17. Közérdekű adatok felhasználása

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására,
hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.

II.18. Közérdekű adatok hasznosítása

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája,
amelyekben a közfeladatott ellátó szerv az egyik szerződő fél

Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.

II.19. Közadatok újrahasznosítása I.

Közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok
újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális
közadatok listája a
rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás,
a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.

II.20. Közadatok újrahasznosítása II.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési
feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.

II.21. Közadatok újrahasznosítása III

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre
bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.

II.22. Közadatok újrahasznosítása IV.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására,
hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.

II.23. Közadatok újrahasznosítása V.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött
kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése,
a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb
lényeges elemeinek megjelölése

Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.

II.24. Közadatok újrahasznosítása VI.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint

a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.

II.25. Közadatok újrahasznosítása VII.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály,
közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel
bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás
céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával,
feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját
bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.

III. GAZDÁLKODÁS

III.1. Költségvetések, beszámolók

III.1.1 Éves üzleti tervek

2019

2018
2017
2016

2015

2014
2013

III.1.2 Számviteli beszámolók

közhasznúsági mellékletekkel együtt

2018

2017

2016
2015

2014

2013
2012
2011
III.2. A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak
létszáma és személyi

juttatásaira vonatkozó összesített adatok,
illetve összesítve a vezetők és vezető

tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres
juttatásai,

valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak
nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Info
törvény
szerinti
adatok

2017
2016

2015

2014
2013
2012
2011
III.3. Költségvetési támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti
költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára,
összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok,
kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról
a kedvezményezett lemond.

A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető.

III.4. Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az

államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő,

ötmillió forintot elérő vagy

azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési

beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése,

vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű

jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések

megnevezése (típusa), tárgya a szerződő felek megnevezése,
a szerződések értéke, időtartama

2017

2016

2015

2014
2013
III.5. Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok
(pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető.

III.6. Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására
(így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai
és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai,
ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő
szervezet támogatására, alapítványok által ellátottt feladatokkal
összefüggő kifizetésre
) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető.

III.7. Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Az adatközlő szervnél nem történt az Európai Unió által megvalósuló fejlesztés.

III.8. Közbeszerzés

Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

2020

2019
2018

2018

2017
2016
2015

2014
2013
2012