Közérdekű adatok


A IV. kerületi Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. működésére vonatkozó közérdekű adatokat itt találja meg.

"A közzétételi kötelezettségünket a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a 2009. évi CXXII. törvény a  köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről és a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló előírásokban foglaltaknak megfelelően teljesítjük."

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I.1. Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet
Székhely: 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.
Postacím: 1325 Budapest, Pf.: 274
Telefonszám: +36-1-369-1172
Faxszám: +36-1-369-1172
Központi elektronikus levélcím: titkarsag@ujpestiszakrendelo.hu
A honlap URL-je: www.ujpestszakrendelo.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Ügyfélszolgálat /orvosírnok
Tel.: +36-1-369-4777
E-mail: recepcio@ujpestiszakrendelo.hu

Az ügyfélszolgálati vezető neve: Gerbl Anita
Az ügyfélfogadás rendje: Az ügyfélszolgálat /orvosírnokok félfogadási ideje: hétfőtől péntekig 7:30-19:30 között
A területileg illetékes betegjogi képviselő neve: Szabó Anikó
Munkaidőben elérhető telefonszáma: +36-20-489-9506
Fogadóóra helyszíne: Károlyi Kórház  1041 Budapest, Nyár u. 103.
Fogadóóra időpontja: Minden héten csütörtök 09:00-11:00
E-mail címe: aniko.szabo@ijb.emmi.gov.hu
Tudnivalók: Betegjogi képviselet tájékoztató


I.2. Szervezeti struktúra

A szervezeti struktúra ábrája


I.3. A szervezet vezetői

A szerv vezetőjének neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége Ungár Klára ügyvezető igazgató
Telefon/fax: +36-1-369-1172
e-mail: titkarsag@ujpestiszakrendelo.hu
Prof. Dr. Balogh Sándor orvos-igazgató
Telefon/fax: +36-1-369-1172
titkarsag@ujpestiszakrendelo.hu
Gál Ildikó ápolási igazgató
Telefon/fax: +36-1-369-1172
titkarsag@ujpestiszakrendelo.hu
Lencsés Zsuzsanna gazdasági igazgató
Telefon/fax: +36-1-369-1172
titkarsag@ujpestiszakrendelo.hu
A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége Vezetoseg_tablazat_20200106.pdf


I.4. Felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv Nincs ilyen közfeladatot ellátó szerv.


I.5. Testületi szerv

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető.


I.6. Gazdálkodó szervezetek

A szerv többségi tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek Nincs ilyen gazdálkodó szervezet.


I.7. Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok Az adatközlő szerv nem alapított közalapítványt.


I.8. Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv Nincs ilyen költségvetési szerv.


I.9. Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lap Az adatközlő szerv nem alapított lapot.


I.10. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, htásági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, tlefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Cím: 1041 Budapest, István út 14.
Telefon: +36-1-231-3101
Fax: +36-1-231-3199
e-mail: info@ujpest.hu
Honlap:
www.ujpest.hu

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, htásági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Cím: 1041 Budapest, István út 14.
Telefon: +36-1-231-3101
Fax: +36-1-231-3199

Félfogadás:
hétfő:        14:00 - 18:00
Szerda:     10:00 - 17:00
péntek:       8:00 - 12:30

II. TEVÉKENYSÉG, MŰKÖDÉS

II.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezetei és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

*Az adott link alatt az alábbi szabályzatk tölthetők le, pdf formátumban

Alapító okirat Alapító okirat 20191213 egységes szerkezet.pdf
Szervezeti és Működési Szabályzat
Adatbiztonsági Szabályzat
Házirend
Adatvédelmi Szabályzat
Térítési Szabályzat


II.2. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető


II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető


II.4. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok A közzétételi hivatkozás Adatközlő esetében nem értelmezhető


II.5. Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények A közzétételi hivatkozás Adatközlő esetében nem értelmezhető.


II.6. A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartások adatai; a közfeladatot ellátó szerv által -alaptevékenysége keretében- gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei Az adatközlő szerv szabályzataiban foglaltaknak megfelelően.


II.7. Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai Az adatközlő szerv nyilvános kiadványokkal nem rendelkezik.


II.8. Döntéshozatal, űlések, döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A testületi szerv döntései, ülései A közzétételi egység az adatközlő szerv
esetében nem értelmezhető.


II.9. Közzéteendő jogszabálytervezetek

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető


II.10. Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Az adatközlő szerv pályázatot nem írt ki.


II.11. Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Az adatközlő szer által közzétett hirdetmények, közlemények a szerv honlapján kerültek /kerülnek közzétételre..


II.12. Vizsgálatok, ellenőrzések

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Az adatközlő szerv nem rendelkezik ilyen dokumentummal.


II.13. Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Az adatközlő szerv Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Újpesti Szakorvosi Rendelőitézet
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.
Telefon: +36-1-369-1172
Fax: +36-1-369-1172
e-mail: titkarsag@ujpestiszakrendelo.hu

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Ungár Klára ügyvezető igazgató
Cím: 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.
Telefon: +36-1-369-1172
e-mail: titkarsag@ujpestiszakrendelo.hu

Prof. Dr. Balogh Sándor orvos-igazgató
Cím: 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.
Telefon: +36-1-369-4777/1620
e-mail: orvosigazgato@ujpestiszakrendelo.hu

Bíró Lajos informatikai és adatbiztonsági vezető
Cím: 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.
Telefon: +36-1-369-4777/1628
e-mail: informatika@ujpestiszakrendelo.hu


II.14. Statisztikai adatgyűjtés

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető.


II.17. Közérdekű adatok felhasználása

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.


II.18. Közérdekű adatok hasznosítása 

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatott ellátó szerv az egyik szerződő fél Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.


II.19. Közadatok újrahasznosítása I. 

 közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.


II.20. Közadatok újrahasznosítása II. 

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.


II.21. Közadatok újrahasznosítása III 

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.


II.22. Közadatok újrahasznosítása IV. 

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.


II.23. Közadatok újrahasznosítása V. 

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.


II.24. Közadatok újrahasznosítása VI. 

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.


II.25. Közadatok újrahasznosítása VII. 

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére Közérdekű adatot nem tartunk nyilván.


III. GAZDÁLKODÁS

III.1. Költségvetések, beszámolók

III.1.1 Éves üzleti tervek
2019

2018

2017
2019 üzleti terv.pdf

uzletiTerv_2018.pdf
2016
2015
2014
2013
 
III.1.2 Számviteli beszámolók közhasznúsági mellékletekkel együtt
2018

2017
  merleg.zip

2016
2015

2014
2013
2012
2011


III.2. A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

                      Info törvény szerinti adatok

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

 
III.3. Költségvetési támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond. A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető.

 
III.4. Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama
2017
2016
2015
2014
2013


III.5. Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbíálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető.


III.6. Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátottt feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető.


III.7. Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Az adatközlő szervnél nem történt az Európai Unió által megvalósuló fejlesztés.


III.8. Közbeszerzés
 
Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről
2019
2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012