Közérdekű adatok


A IV. kerületi Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. működésére vonatkozó közérdekű adatokat itt találja meg.

"A közzétételi kötelezettségünket a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a 2009. évi CXXII. törvény a  köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről és a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló előírásokban foglaltaknak megfelelően teljesítjük."

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1. Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet
Székhely: 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.
Postacím: 1325 Budapest, Pf.: 274
Telefonszám: +36-1-369-1172
Faxszám: +36-1-369-1172
Központi elektronikus levélcím: titkarsag@ujpestiszakrendelo.hu
A honlap URL-je: www.ujpestszakrendelo.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Ügyfélszolgálat /orvosírnok
Tel.: +36-1-369-4777
E-mail: recepcio@ujpestiszakrendelo.hu

Az ügyfélszolgálati vezető neve: Gerbl Anita
Az ügyfélfogadás rendje: Az ügyfélszolgálat /orvosírnokok félfogadási ideje: hétfőtől péntekig 7:30-19:30 között
A területileg illetékes betegjogi képviselő neve: Szabó Anikó
Munkaidőben elérhető telefonszáma: +36-20-489-9506
Fogadóóra helyszíne: Károlyi Kórház  1041 Budapest, Nyár u. 103.
Fogadóóra időpontja: Minden héten csütörtök 09:00-11:00
E-mail címe: aniko.szabo@ijb.emmi.gov.hu
Tudnivalók: Betegjogi képviselet tájékoztató


1.2. Szervezeti struktúra

A szervezeti struktúra ábrája


1.3. A szervezet vezetői

A szerv vezetőjének neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége Dr. Kupper András ügyvezető igazgató
Telefon: +36-1-369-1172
e-mail: titkarsag@ujpestiszakrendelo.hu
Dr. Király Ferenc orvos-igazgató
Telefon. +36-1-369-4777/1620
Gál Ildikó ápolási igazgató
Telefon: +36-1-369-4777/1725
Medve Regina gazdasági igazgató
Telefon. +36-1-369-4777/1627
A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése,
hivatali elérhetősége

1.4. Felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy
alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
Nincs ilyen közfeladatot ellátó szerv.


1.5. Gazdálkodó szervezetek

A szerv többségi tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek Nincs ilyen gazdálkodó szervezet.


1.6. Közalapítványok

A szerv által alapított közalapítványok Az adatközlő szerv nem alapított közalapítványt.


1.7. Költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv Nincs ilyen költségvetési szerv.


1.8. Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lap Az adatközlő szerv nem alapított lapot.


1.9. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, htásági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, tlefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Cím: 1041 Budapest, István út 14.
Telefon: +36-1-231-3101
Fax: +36-1-231-3199
e-mail: info@ujpest.hu
Honlap:
www.ujpest.hu

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, htásági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata
Cím: 1041 Budapest, István út 14.
Telefon: +36-1-231-3101
Fax: +36-1-231-3199

Félfogadás:
hétfő:        14:00 - 18:00
Szerda:     10:00 - 17:00
péntek:       8:00 - 12:30

2. TEVÉKENYSÉG, MŰKÖDÉS

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezetei és működési szabályzat vagy ügrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

*Az adott link alatt az alábbi szabályzatk tölthetők le, pdf formátumban

Alapító okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat
Adatbiztonsági Szabályzat
Házirend
Adatvédelmi Szabályzat
Térítési Szabályzat


2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok A közzétételi hivatkozás Adatközlő esetében nem értelmezhető2.3. Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények Az adatközlő szerv Alapító okiratában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Az adatközlő szerv szabályzataiban foglaltaknak megfelelően.2.4. A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartások adatai; a közfeladatot ellátó szerv által -alaptevékenysége keretében- gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei Az adatközlő szerv szabályzataiban foglaltaknak megfelelően.2.5. Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai Az adatközlő szerv nyilvános kiadványokkal nem rendelkezik.2.6. Döntéshozatal, űlések, döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A testületi szerv döntései, ülései A közzétételi egység az adatközlő szerv
esetében nem értelmezhető.2.7. Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Az adatközlő szerv pályázatot nem írt ki.2.8. Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Az adatközlő szer által közzétett hirdetmények, közlemények a szerv honlapján kerültek /kerülnek közzétételre..2.9. Vizsgálatok, ellenőrzések

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Az adatközlő szerv nem rendelkezik ilyen dokumentummal.


2.10. Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Az adatközlő szerv Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Újpesti Szakorvosi Rendelőitézet
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.
Telefon: +36-1-369-1172
Fax: +36-1-369-1172
e-mail: titkarsag@ujpestiszakrendelo.hu

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Dr. Kupper András ügyvezető igazgató
Cím: 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.
Telefon: +36-1-369-1172
e-mail: titkarsag@ujpestiszakrendelo.hu

Király Ferenc orvos-igazgató
Cím: 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.
Telefon: +36-1-369-4777/1620
e-mail: orvosigazgato@ujpestiszakrendelo.hu

Bíró Lajos informatikai és adatbiztonsági vezető
Cím: 1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.
Telefon: +36-1-369-4777/1628
e-mail: informatika@ujpestiszakrendelo.hu


2.11. Statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Közérdekű adatot nem tartunk nyílván.


2.12. Közérdekű adatok felhasználása

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista Közérdekű adatot nem tartunk nyílván.


2.13. Közérdekű adatok hasznosítása 

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatott ellátó szerv az egyik szerződő fél Közérdekű adatot nem tartunk nyílván.3. GAZDÁLKODÁS

3.1. Költségvetések, beszámolók

3.1.1 Éves üzleti tervek
2016
2015
2014
2013
 
3.1.2 Számviteli beszámolók
2016
2015

2014
2013
2012
2011


3.2. A foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 
3.3. Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve, támogatások célja, támogatások összege, támogatási program megvalósítási helye A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető.

 
3.4. Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítése, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama
2017
2016
2015
2014
2013


3.5. Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbíálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető.


3.6. Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátottt feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei A közzétételi egység az adatközlő szerv esetében nem értelmezhető.


3.7. Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Az adatközlő szervnél nem történt az Európai Unió által megvalósuló fejlesztés.


3.8. Közbeszerzés
 
Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről
2017
2016
2015
2014
2013
2012

 

 

20170519_Vezetoseg_tablazat.doc